Lo Mein

69.  Vegetable Lo Mein (S)$4.80 (L)$6.62
70.  Roast Pork Lo Mein (S)$5.75 (L)$8.10
71.  Chicken Lo Mein (S)$5.75 (L)$8.10
72.  Shrimp Lo Mein (S)$5.85 (L)$8.90
73.  Beef Lo Mein (S)$5.85 (L)$8.90
74.  House Special Lo Mein (S)$6.50 (L)$9.50
75.  Lobster Lo Mein (S)$6.50 (L)$9.50