Lo Mein

69.  Vegetable Lo Mein (S)$5.75 (L)$8.00
70.  Roast Pork Lo Mein (S)$6.50 (L)$9.50
71.  Chicken Lo Mein (S)$6.50 (L)$9.50
72.  Shrimp Lo Mein (S)$7.00 (L)$10.00
73.  Beef Lo Mein (S)$7.00 (L)$10.00
74.  House Special Lo Mein (S)$7.25 (L)$10.50
75.  Lobster Lo Mein (S)$7.25 (L)$10.50