Lo Mein

69.  Vegetable Lo Mein (S)$5.00 (L)$6.90
70.  Roast Pork Lo Mein (S)$6.15 (L)$8.40
71.  Chicken Lo Mein (S)$6.15 (L)$8.40
72.  Shrimp Lo Mein (S)$6.25 (L)$9.25
73.  Beef Lo Mein (S)$6.25 (L)$9.25
74.  House Special Lo Mein (S)$6.75 (L)$9.85
75.  Lobster Lo Mein (S)$6.75 (L)$9.85